9.1 (varga 16) verse 1a
svAdiSThayA madiSThayA pavasva soma dhArayA |\\

9.1 (varga 16) verse 1c
indrAya pAtave sutaH ||\\

9.1 (varga 16) verse 2a
rakSohA vishvacarSanirabhi yonimayohatam |\\

9.1 (varga 16) verse 2c
druNA sadhasthamAsadat ||\\

9.1 (varga 16) verse 3a
varivodhAtamo bhava maMhiSTho vRtrahantamaH |\\

9.1 (varga 16) verse 3c
parSi rAdhomaghonAm ||\\

9.1 (varga 16) verse 4a
abhyarSa mahAnAM devAnAM vItimandhasA |\\

9.1 (varga 16) verse 4c
abhi vAjamuta shravaH ||\\

9.1 (varga 16) verse 5a
tvAmachA carAmasi tadidarthaM dive\-dive |\\

9.1 (varga 16) verse 5c
indo tve na AshasaH ||\\

9.1 (varga 17) verse 6a
punAti te parisrutaM somaM sUryasya duhitA |\\

9.1 (varga 17) verse 6c
vAreNa shashvatA tanA ||\\

9.1 (varga 17) verse 7a
tamImaNvIH samarya A gRbhNanti yoSaNo dasha |\\

9.1 (varga 17) verse 7c
svasAraH pArye divi ||\\

9.1 (varga 17) verse 8a
tamIM hinvantyagruvo dhamanti bAkuraM dRtim |\\

9.1 (varga 17) verse 8c
tridhAtu vAraNaM madhu ||\\

9.1 (varga 17) verse 9a
abhImamaghnyA uta shrINanti dhenavaH shishum |\\

9.1 (varga 17) verse 9c
somamindrAya pAtave ||\\

9.1 (varga 17) verse 10a
asyedindro madeSvA vishvA vRtrANi jighnate |\\

9.1 (varga 17) verse 10c
shUro maghA ca maMhate ||\\


9.2 (varga 18) verse 1a
pavasva devavIrati pavitraM soma raMhyA |\\

9.2 (varga 18) verse 1c
indramindo vRSA visha ||\\

9.2 (varga 18) verse 2a
A vacyasva mahi psaro vRSendo dyumnavattamaH |\\

9.2 (varga 18) verse 2c
A yoniM dharNasiH sadaH ||\\

9.2 (varga 18) verse 3a
adhukSata priyaM madhu dhArA sutasya vedhasaH |\\

9.2 (varga 18) verse 3c
apo vasiSTa sukratuH ||\\

9.2 (varga 18) verse 4a
mahAntaM tvA mahIranvApo arSanti sindhavaH |\\

9.2 (varga 18) verse 4c
yad gobhirvAsayiSyase ||\\

9.2 (varga 18) verse 5a
samudro apsu mAmRje viSTambho dharuNo divaH |\\

9.2 (varga 18) verse 5c
somaH pavitre asmayuH ||\\

9.2 (varga 19) verse 6a
acikradad vRSA harirmahAn mitro na darshataH |\\

9.2 (varga 19) verse 6c
saM sUryeNa rocate ||\\

9.2 (varga 19) verse 7a
girasta inda ojasA marmRjyante apasyuvaH |\\

9.2 (varga 19) verse 7c
yAbhirmadAya shumbhase ||\\

9.2 (varga 19) verse 8a
taM tvA madAya ghRSvaya u lokakRtnumImahe |\\

9.2 (varga 19) verse 8c
tava prashastayo mahIH ||\\

9.2 (varga 19) verse 9a
asmabhyamindavindrayurmadhvaH pavasva dhArayA |\\

9.2 (varga 19) verse 9c
parjanyo vRSTimAniva ||\\

9.2 (varga 19) verse 10a
goSA indo nRSA asyashvasA vAjasA uta |\\

9.2 (varga 19) verse 10c
AtmA yajñasya pUrvyaH ||\\


9.3 (varga 20) verse 1a
eSa devo amartyaH parNavIriva dIyati |\\

9.3 (varga 20) verse 1c
abhi droNAnyAsadam ||\\

9.3 (varga 20) verse 2a
eSa devo vipA kRto.ati hvarAMsi dhAvati |\\

9.3 (varga 20) verse 2c
pavamAno adAbhyaH ||\\

9.3 (varga 20) verse 3a
eSa devo vipanyubhiH pavamAna RtAyubhiH |\\

9.3 (varga 20) verse 3c
harirvAjAya mRjyate ||\\

9.3 (varga 20) verse 4a
eSa vishvAni vAryA shUro yanniva satvabhiH |\\

9.3 (varga 20) verse 4c
pavamAnaHsiSAsati ||\\

9.3 (varga 20) verse 5a
eSa devo ratharyati pavamAno dashasyati |\\

9.3 (varga 20) verse 5c
AviS kRNoti vagvanum ||\\

9.3 (varga 21) verse 6a
eSa viprairabhiSTuto.apo devo vi gAhate |\\

9.3 (varga 21) verse 6c
dadhad ratnAnidAshuSe ||\\

9.3 (varga 21) verse 7a
eSa divaM vi dhAvati tiro rajAMsi dhArayA |\\

9.3 (varga 21) verse 7c
pavamAnaHkanikradat ||\\

9.3 (varga 21) verse 8a
eSa divaM vyAsarat tiro rajANsyaspRtaH |\\

9.3 (varga 21) verse 8c
pavamAnaH svadhvaraH ||\\

9.3 (varga 21) verse 9a
eSa pratnena janmanA devo devebhyaH sutaH |\\

9.3 (varga 21) verse 9c
hariH pavitrearSati ||\\

9.3 (varga 21) verse 10a
eSa u sya puruvrato jajñAno janayanniSaH |\\

9.3 (varga 21) verse 10c
dhArayA pavate sutaH ||\\


9.4 (varga 22) verse 1a
sanA ca soma jeSi ca pavamAna mahi shravaH |\\

9.4 (varga 22) verse 1c
athA no vasyasas kRdhi ||\\

9.4 (varga 22) verse 2a
sanA jyotiH sanA svarvishvA ca soma saubhagA |\\

9.4 (varga 22) verse 2c
athA ... ||\\

9.4 (varga 22) verse 3a
sanA dakSamuta kratumapa soma mRdho jahi |\\

9.4 (varga 22) verse 3c
athA ... ||\\

9.4 (varga 22) verse 4a
pavItAraH punItana somamindrAya pAtave |\\

9.4 (varga 22) verse 4c
athA ... ||\\

9.4 (varga 22) verse 5a
tvaM sUrye na A bhaja tava kratvA tavotibhiH |\\

9.4 (varga 22) verse 5c
athA ... ||\\

9.4 (varga 23) verse 6a
tava kratvA tavotibhirjyok pashyema sUryam |\\

9.4 (varga 23) verse 6c
athA ... ||\\

9.4 (varga 23) verse 7a
abhyarSa svAyudha soma dvibarhasaM rayim |\\

9.4 (varga 23) verse 7c
athA ... ||\\

9.4 (varga 23) verse 8a
abhyarSAnapacyuto rayiM samatsu sAsahiH |\\

9.4 (varga 23) verse 8c
athA ... ||\\

9.4 (varga 23) verse 9a
tvAM yajñairavIvRdhan pavamAna vidharmaNi |\\

9.4 (varga 23) verse 9c
athA ... ||\\

9.4 (varga 23) verse 10a
rayiM nashcitramashvinamindo vishvAyamA bhara |\\

9.4 (varga 23) verse 10c
athA .. . ||\\


9.5 (varga 24) verse 1a
samiddho vishvatas patiH pavamAno vi rAjati |\\

9.5 (varga 24) verse 1c
prINan vRSA kanikradat ||\\

9.5 (varga 24) verse 2a
tanUnapAt pavamAnaH shRN^ge shishAno arSati |\\

9.5 (varga 24) verse 2c
antarikSeNa rArajat ||\\

9.5 (varga 24) verse 3a
ILenyaH pavamAno rayirvi rAjati dyumAn |\\

9.5 (varga 24) verse 3c
madhordhArAbhirojasA ||\\

9.5 (varga 24) verse 4a
barhiH prAcInamojasA pavamAna stRNan hariH |\\

9.5 (varga 24) verse 4c
deveSu deva Iyate ||\\

9.5 (varga 24) verse 5a
udAtairjihate bRhad dvAro devIrhiraNyayIH |\\

9.5 (varga 24) verse 5c
pavamAnena suSTutAH ||\\

9.5 (varga 25) verse 6a
sushilpe bRhatI mahI pavamAno vRSaNyati |\\

9.5 (varga 25) verse 6c
naktoSAsA nadarshate ||\\

9.5 (varga 25) verse 7a
ubhA devA nRcakSasA hotArA daivyA huve |\\

9.5 (varga 25) verse 7c
pavamAna indrovRSA ||\\

9.5 (varga 25) verse 8a
bhAratI pavamAnasya sarasvatILA mahI |\\

9.5 (varga 25) verse 8c
imaM no yajñamA gaman tisro devIH supeshasaH ||\\

9.5 (varga 25) verse 9a
tvaSTAramagrajAM gopAM puroyAvAnamA huve |\\

9.5 (varga 25) verse 9c
indurindro vRSA hariH pavamAnaH prajApatiH ||\\

9.5 (varga 25) verse 10a
vanaspatiM pavamAna madhvA samaN^gdhi dhArayA |\\

9.5 (varga 25) verse 10c
sahasravalshaM haritaM bhrAjamAnaM hiraNyayam ||\\

9.5 (varga 25) verse 11a
vishve devAH svAhAkRtiM pavamAnasyA gata |\\

9.5 (varga 25) verse 11c
vAyurbRhaspatiH sUryo.agnirindraH sajoSasaH ||\\


9.6 (varga 26) verse 1a
mandrayA soma dhArayA vRSA pavasva devayuH |\\

9.6 (varga 26) verse 1c
avyo vAreSvasmayuH ||\\

9.6 (varga 26) verse 2a
abhi tyaM madyaM madamindavindra iti kSara |\\

9.6 (varga 26) verse 2c
abhi vAjinoarvataH ||\\

9.6 (varga 26) verse 3a
abhi tyaM pUrvyaM madaM suvAno arSa pavitra A |\\

9.6 (varga 26) verse 3c
abhi vAjamuta shravaH ||\\

9.6 (varga 26) verse 4a
anu drapsAsa indava Apo na pravatAsaran |\\

9.6 (varga 26) verse 4c
punAnA indramAshata ||\\

9.6 (varga 26) verse 5a
yamatyamiva vAjinaM mRjanti yoSaNo dasha |\\

9.6 (varga 26) verse 5c
vane krILantamatyavim ||\\

9.6 (varga 27) verse 6a
taM gobhirvRSaNaM rasaM madAya devavItaye |\\

9.6 (varga 27) verse 6c
sutaM bharAya saM sRja ||\\

9.6 (varga 27) verse 7a
devo devAya dhArayendrAya pavate sutaH |\\

9.6 (varga 27) verse 7c
payo yadasya pIpayat ||\\

9.6 (varga 27) verse 8a
AtmA yajñasya raMhyA suSvANaH pavate sutaH |\\

9.6 (varga 27) verse 8c
pratnaMni pAti kAvyam ||\\

9.6 (varga 27) verse 9a
evA punAna indrayurmadaM madiSTha vItaye |\\

9.6 (varga 27) verse 9c
guhA cid dadhiSe giraH ||\\


9.7 verse 1a
asRgram indavaH pathA dharmann Rtasya sushriyaH |

9.7 verse 1c
vidAnA asya yojanam ||

9.7 verse 2a
pra dhArA madhvo agriyo mahIr apo vi gAhate |

9.7 verse 2c
havir haviSSu vandyaH ||

9.7 verse 3a
pra yujo vAco agriyo vRSAva cakradad vane |

9.7 verse 3c
sadmAbhi satyo adhvaraH ||

9.7 verse 4a
pari yat kAvyA kavir nRmNA vasAno arSati |

9.7 verse 4c
svar vAjI siSAsati ||

9.7 verse 5a
pavamAno abhi spRdho visho rAjeva sIdati |

9.7 verse 5c
yad Im RNvanti vedhasaH ||

9.7 verse 6a
avyo vAre pari priyo harir vaneSu sIdati |

9.7 verse 6c
rebho vanuSyate matI ||

9.7 verse 7a
sa vAyum indram ashvinA sAkam madena gachati |

9.7 verse 7c
raNA yo asya dharmabhiH ||

9.7 verse 8a
A mitrAvaruNA bhagam madhvaH pavanta UrmayaH |

9.7 verse 8c
vidAnA asya shakmabhiH ||

9.7 verse 9a
asmabhyaM rodasI rayim madhvo vAjasya sAtaye |

9.7 verse 9c
shravo vasUni saM jitam ||


9.8 verse 1a
ete somA abhi priyam indrasya kAmam akSaran |

9.8 verse 1c
vardhanto asya vIryam ||

9.8 verse 2a
punAnAsash camUSado gachanto vAyum ashvinA |

9.8 verse 2c
te no dhAntu suvIryam ||

9.8 verse 3a
indrasya soma rAdhase punAno hArdi codaya |

9.8 verse 3c
Rtasya yonim Asadam ||

9.8 verse 4a
mRjanti tvA dasha kSipo hinvanti sapta dhItayaH |

9.8 verse 4c
anu viprA amAdiSuH ||

9.8 verse 5a
devebhyas tvA madAya kaM sRjAnam ati meSyaH |

9.8 verse 5c
saM gobhir vAsayAmasi ||

9.8 verse 6a
punAnaH kalasheSv A vastrANy aruSo hariH |

9.8 verse 6c
pari gavyAny avyata ||

9.8 verse 7a
maghona A pavasva no jahi vishvA apa dviSaH |

9.8 verse 7c
indo sakhAyam A visha ||

9.8 verse 8a
vRSTiM divaH pari srava dyumnam pRthivyA adhi |

9.8 verse 8c
saho naH soma pRtsu dhAH ||

9.8 verse 9a
nRcakSasaM tvA vayam indrapItaM svarvidam |

9.8 verse 9c
bhakSImahi prajAm iSam ||


9.9 verse 1a
pari priyA divaH kavir vayAMsi naptyïr hitaH |

9.9 verse 1c
suvAno yAti kavikratuH ||

9.9 verse 2a
pra-pra kSayAya panyase janAya juSTo adruhe |

9.9 verse 2c
vIty arSa caniSThayA ||

9.9 verse 3a
sa sUnur mAtarA shucir jAto jAte arocayat |

9.9 verse 3c
mahAn mahI RtAvRdhA ||

9.9 verse 4a
sa sapta dhItibhir hito nadyï ajinvad adruhaH |

9.9 verse 4c
yA ekam akSi vAvRdhuH ||

9.9 verse 5a
tA abhi santam astRtam mahe yuvAnam A dadhuH |

9.9 verse 5c
indum indra tava vrate ||

9.9 verse 6a
abhi vahnir amartyaH sapta pashyati vAvahiH |

9.9 verse 6c
krivir devIr atarpayat ||

9.9 verse 7a
avA kalpeSu naH pumas tamAMsi soma yodhyA |

9.9 verse 7c
tAni punAna jaÔghanaH ||

9.9 verse 8a
nU navyase navIyase sUktAya sAdhayA pathaH |

9.9 verse 8c
pratnavad rocayA rucaH ||

9.9 verse 9a
pavamAna mahi shravo gAm ashvaM rAsi vIravat |

9.9 verse 9c
sanA medhAM sanA svaH |


9.10 verse 1a
pra svAnAso rathA ivArvanto na shravasyavaH |

9.10 verse 1c
somAso rAye akramuH ||

9.10 verse 2a
hinvAnAso rathA iva dadhanvire gabhastyoH |

9.10 verse 2c
bharAsaH kAriNAm iva ||

9.10 verse 3a
rAjAno na prashastibhiH somAso gobhir añjate |

9.10 verse 3c
yajño na sapta dhAtRbhiH ||

9.10 verse 4a
pari suvAnAsa indavo madAya barhaNA girA |

9.10 verse 4c
sutA arSanti dhArayA ||

9.10 verse 5a
ApAnAso vivasvato jananta uSaso bhagam |

9.10 verse 5c
sUrA aNvaM vi tanvate ||

9.10 verse 6a
apa dvArA matInAm pratnA RNvanti kAravaH |

9.10 verse 6c
vRSNo harasa AyavaH ||

9.10 verse 7a
samIcInAsa Asate hotAraH saptajAmayaH |

9.10 verse 7c
padam ekasya piprataH ||

9.10 verse 8a
nAbhA nAbhiM na A dade cakSush cit sUrye sacA |

9.10 verse 8c
kaver apatyam A duhe ||

9.10 verse 9a
abhi priyA divas padam adhvaryubhir guhA hitam |

9.10 verse 9c
sUraH pashyati cakSasA ||


9.11 verse 1a
upAsmai gAyatA naraH pavamAnAyendave |

9.11 verse 1c
abhi devAM iyakSate ||

9.11 verse 2a
abhi te madhunA payo 'tharvANo ashishrayuH |

9.11 verse 2c
devaM devAya devayu ||

9.11 verse 3a
sa naH pavasva shaM gave shaM janAya sham arvate |

9.11 verse 3c
shaM rAjann oSadhIbhyaH ||

9.11 verse 4a
babhrave nu svatavase 'ruNAya divispRshe |

9.11 verse 4c
somAya gAtham arcata ||

9.11 verse 5a
hastacyutebhir adribhiH sutaM somam punItana |

9.11 verse 5c
madhAv A dhAvatA madhu ||

9.11 verse 6a
namased upa sIdata dadhned abhi shrINItana |

9.11 verse 6c
indum indre dadhAtana ||

9.11 verse 7a
amitrahA vicarSaNiH pavasva soma shaM gave |

9.11 verse 7c
devebhyo anukAmakRt ||

9.11 verse 8a
indrAya soma pAtave madAya pari Sicyase |

9.11 verse 8c
manashcin manasas patiH ||

9.11 verse 9a
pavamAna suvIryaM rayiM soma rirIhi naH |

9.11 verse 9c
indav indreNa no yujA ||


9.12 (varga 38) verse 1a
somA asRgramindavaH sutA Rtasya sAdane |\\

9.12 (varga 38) verse 1c
indrAya madhumattamAH ||\\

9.12 (varga 38) verse 2a
abhi viprA anUSata gAvo vatsaM na mAtaraH |\\

9.12 (varga 38) verse 2c
indraM somasya pItaye ||\\

9.12 (varga 38) verse 3a
madacyut kSeti sAdane sindhorUrmA vipashcit |\\

9.12 (varga 38) verse 3c
somo gaurIadhi shritaH ||\\

9.12 (varga 38) verse 4a
divo nAbhA vicakSaNo.avyo vAre mahIyate |\\

9.12 (varga 38) verse 4c
somo yaH sukratuH kaviH ||\\

9.12 (varga 38) verse 5a
yaH somaH kalasheSvA antaH pavitra AhitaH |\\

9.12 (varga 38) verse 5c
taminduH pari Sasvaje ||\\

9.12 (varga 39) verse 6a
pra vAcaminduriSyati samudrasyAdhi viSTapi |\\

9.12 (varga 39) verse 6c
jinvan koshaM madhushcutam ||\\

9.12 (varga 39) verse 7a
nityastotro vanaspatirdhInAmantaH sabardughaH |\\

9.12 (varga 39) verse 7c
hinvAnomAnuSA yugA ||\\

9.12 (varga 39) verse 8a
abhi priyA divas padA somo hinvAno arSati |\\

9.12 (varga 39) verse 8c
viprasya dhArayA kaviH ||\\

9.12 (varga 39) verse 9a
A pavamAna dhAraya rayiM sahasravarcasam |\\

9.12 (varga 39) verse 9c
asme indo svAbhuvam ||\\


9.13 (varga 1) verse 1a
somaH punAno arSati sahasradhAro atyaviH |\\

9.13 (varga 1) verse 1c
vAyorindrasyaniSkRtam ||\\

9.13 (varga 1) verse 2a
pavamAnamavasyavo vipramabhi pra gAyata |\\

9.13 (varga 1) verse 2c
suSvANaM devavItaye ||\\

9.13 (varga 1) verse 3a
pavante vAjasAtaye somAH sahasrapAjasaH |\\

9.13 (varga 1) verse 3c
gRNAnA devavItaye ||\\

9.13 (varga 1) verse 4a
uta no vAjasAtaye pavasva bRhatIriSaH |\\

9.13 (varga 1) verse 4c
dyumadindo suvIryam ||\\

9.13 (varga 1) verse 5a
te naH sahasriNaM rayiM pavantAmA suvIryam |\\

9.13 (varga 1) verse 5c
suvAnA devAsa indavaH ||\\

9.13 (varga 2) verse 6a
atyA hiyAnA na hetRbhirasRgraM vAjasAtaye |\\

9.13 (varga 2) verse 6c
vi vAramavyamAshavaH ||\\

9.13 (varga 2) verse 7a
vAshrA arSantIndavo.abhi vatsaM na dhenavaH |\\

9.13 (varga 2) verse 7c
dadhanviregabhastyoH ||\\

9.13 (varga 2) verse 8a
juSTa indrAya matsaraH pavamAna kanikradat |\\

9.13 (varga 2) verse 8c
vishvA apa dviSo jahi ||\\

9.13 (varga 2) verse 9a
apaghnanto arAvNaH pavamAnAH svardRshaH |\\

9.13 (varga 2) verse 9c
yonAv Rtasya sIdata ||\\


9.14 (varga 3) verse 1a
pari prAsiSyadat kaviH sindhorUrmAvadhi shritaH |\\

9.14 (varga 3) verse 1c
kAraM bibhrat puruspRham ||\\

9.14 (varga 3) verse 2a
girA yadI sabandhavaH pañca vrAtA apasyavaH |\\

9.14 (varga 3) verse 2c
pariSkRNvanti dharNasim ||\\

9.14 (varga 3) verse 3a
Adasya shuSmiNo rase vishve devA amatsata |\\

9.14 (varga 3) verse 3c
yadI gobhirvasAyate ||\\

9.14 (varga 3) verse 4a
niriNAno vi dhAvati jahaccharyANi tAnvA |\\

9.14 (varga 3) verse 4c
atrA saM jighnate yujA ||\\

9.14 (varga 3) verse 5a
naptIbhiryo vivasvataH shubhro na mAmRje yuvA |\\

9.14 (varga 3) verse 5c
gAH kRNvAno na nirNijam ||\\

9.14 (varga 4) verse 6a
ati shritI tirashcatA gavyA jigAtyaNvyA |\\

9.14 (varga 4) verse 6c
vagnumiyarti yaM vide ||\\

9.14 (varga 4) verse 7a
abhi kSipaH samagmata marjayantIriSas patim |\\

9.14 (varga 4) verse 7c
pRSThA gRbhNata vAjinaH ||\\

9.14 (varga 4) verse 8a
pari divyAni marmRshad vishvAni soma pArthivA |\\

9.14 (varga 4) verse 8c
vasUni yAhyasmayuH ||\\


9.15 (varga 5) verse 1a
eSa dhiyA yAtyaNvya shUro rathebhirAshubhiH |\\

9.15 (varga 5) verse 1c
gachannindrasya niSkRtam ||\\

9.15 (varga 5) verse 2a
eSa purU dhiyAyate bRhate devatAtaye |\\

9.15 (varga 5) verse 2c
yatrAmRtAsa Asate ||\\

9.15 (varga 5) verse 3a
eSa hito vi nIyate.antaH shubhrAvatA pathA |\\

9.15 (varga 5) verse 3c
yadI tuñjanti bhUrNayaH ||\\

9.15 (varga 5) verse 4a
eSa shRN^gANi dodhuvacchishIte yUthyo vRSA |\\

9.15 (varga 5) verse 4c
nRmNA dadhAna ojasA ||\\

9.15 (varga 5) verse 5a
eSa rukmibhirIyate vAji shubhrebhiraMshubhiH |\\

9.15 (varga 5) verse 5c
patiH sindhUnAM bhavan ||\\

9.15 (varga 5) verse 6a
eSa vasUni pibdanA paruSA yayivAnati |\\

9.15 (varga 5) verse 6c
ava shAdeSu gachati ||\\

9.15 (varga 5) verse 7a
etaM mRjanti marjyamupa droNeSvAyavaH |\\

9.15 (varga 5) verse 7c
pracakrANaM mahIriSaH ||\\

9.15 (varga 5) verse 8a
etamu tyaM dasha kSipo mRjanti sapta dhItayaH |\\

9.15 (varga 5) verse 8c
svAyudhaM madintamam ||\\


9.16 (varga 6) verse 1a
pra te sotAra oNyo rasaM madAya ghRSvaya |\\

9.16 (varga 6) verse 1c
sargo na taktyetashaH ||\\

9.16 (varga 6) verse 2a
kratvA dakSasya rathyamapo vasAnamandhasA |\\

9.16 (varga 6) verse 2c
goSAmaNveSu sashcima ||\\

9.16 (varga 6) verse 3a
anaptamapsu duSTaraM somaM pavitra A sRja |\\

9.16 (varga 6) verse 3c
punIhIndrAya pAtave ||\\

9.16 (varga 6) verse 4a
pra punAnasya cetasA somaH pavitre arSati |\\

9.16 (varga 6) verse 4c
kratvA sadhasthamAsadat ||\\

9.16 (varga 6) verse 5a
pra tvA namobhirindava indra somA asRkSata |\\

9.16 (varga 6) verse 5c
mahe bharAyakAriNaH ||\\

9.16 (varga 6) verse 6a
punAno rUpe avyaye vishvA arSannabhi shriyaH |\\

9.16 (varga 6) verse 6c
shUro na goSu tiSThati ||\\

9.16 (varga 6) verse 7a
divo na sAnu pipyuSI dhArA sutasya vedhasaH |\\

9.16 (varga 6) verse 7c
vRthA pavitre arSati ||\\

9.16 (varga 6) verse 8a
tvaM soma vipashcitaM tanA punAna AyuSu |\\

9.16 (varga 6) verse 8c
avyo vAraM vi dhAvasi ||\\


9.17 (varga 7) verse 1a
pra nimneneva sindhavo ghnanto vRtrANi bhUrNayaH |\\

9.17 (varga 7) verse 1c
somA asRgramAshavaH ||\\

9.17 (varga 7) verse 2a
abhi suvAnAsa indavo vRSTayaH pRthivImiva |\\

9.17 (varga 7) verse 2c
indraM somAso akSaran ||\\

9.17 (varga 7) verse 3a
atyUrmirmatsaro madaH somaH pavitre arSati |\\

9.17 (varga 7) verse 3c
vighnan rakSAMsi devayuH ||\\

9.17 (varga 7) verse 4a
A kalasheSu dhAvati pavitre pari Sicyate |\\

9.17 (varga 7) verse 4c
ukthairyajñeSuvardhate ||\\

9.17 (varga 7) verse 5a
ati trI soma rocanA rohan na bhrAjase divam |\\

9.17 (varga 7) verse 5c
iSNan sUryaM na codayaH ||\\

9.17 (varga 7) verse 6a
abhi viprA anUSata mUrdhan yajñasya kAravaH |\\

9.17 (varga 7) verse 6c
dadhAnAshcakSasi priyam ||\\

9.17 (varga 7) verse 7a
tamu tvA vAjinaM naro dhIbhirviprA avasyavaH |\\

9.17 (varga 7) verse 7c
mRjantidevatAtaye ||\\

9.17 (varga 7) verse 8a
madhordhArAmanu kSara tIvraH sadhasthamAsadaH |\\

9.17 (varga 7) verse 8c
cArur{R}tAya pItaye ||\\


9.18 (varga 8) verse 1a
pari suvAno giriSThAH pavitre somo akSAH |\\

9.18 (varga 8) verse 1c
madeSu sarvadhA asi ||\\

9.18 (varga 8) verse 2a
tvaM viprastvaM kavirmadhu pra jAtamandhasaH |\\

9.18 (varga 8) verse 2c
madeSu... ||\\

9.18 (varga 8) verse 3a
tava vishve sajoSaso devAsaH pItimAshata |\\

9.18 (varga 8) verse 3c
madeSu ... ||\\

9.18 (varga 8) verse 4a
A yo vishvAni vAryA vasUni hastayordadhe |\\

9.18 (varga 8) verse 4c
madeSu ... ||\\

9.18 (varga 8) verse 5a
ya ime rodasI mahI saM mAtareva dohate |\\

9.18 (varga 8) verse 5c
madeSu ... ||\\

9.18 (varga 8) verse 6a
pari yo rodasI ubhe sadyo vAjebhirarSati |\\

9.18 (varga 8) verse 6c
madeSu ... ||\\

9.18 (varga 8) verse 7a
sa shuSmI kalasheSvA punAno acikradat |\\

9.18 (varga 8) verse 7c
madeSu ... ||\\


9.19 (varga 9) verse 1a
yat soma citramukthyaM divyaM pArthivaM vasu |\\

9.19 (varga 9) verse 1c
tan naH punAna A bhara ||\\

9.19 (varga 9) verse 2a
yuvaM hi sthaH svarpatI indrashca soma gopatI |\\

9.19 (varga 9) verse 2c
IshAnApipyataM dhiyaH ||\\

9.19 (varga 9) verse 3a
vRSA punAna AyuSu stanayannadhi barhiSi |\\

9.19 (varga 9) verse 3c
hariH san yonimAsadat ||\\

9.19 (varga 9) verse 4a
avAvashanta dhItayo vRSabhasyAdhi retasi |\\

9.19 (varga 9) verse 4c
sUnorvatsasyamAtaraH ||\\

9.19 (varga 9) verse 5a
kuvid vRSaNyantIbhyaH punAno garbhamAdadhat |\\

9.19 (varga 9) verse 5c
yAH shukraM duhate payaH ||\\

9.19 (varga 9) verse 6a
upa shikSApatasthuSo bhiyasamA dhehi shatruSu |\\

9.19 (varga 9) verse 6c
pavamAnavidA rayim ||\\

9.19 (varga 9) verse 7a
ni shatroH soma vRSNyaM ni shuSmaM ni vayastira |\\

9.19 (varga 9) verse 7c
dUrevA sato anti vA ||\\


9.20 (varga 10) verse 1a
pra kavirdevavItaye.avyo vArebhirarSati |\\

9.20 (varga 10) verse 1c
sAhvAn vishvAabhi spRdhaH ||\\

9.20 (varga 10) verse 2a
sa hi SmA jaritRbhya A vAjaM gomantaminvati |\\

9.20 (varga 10) verse 2c
pavamAnaH sahasriNam ||\\

9.20 (varga 10) verse 3a
pari vishvAni cetasA mRshase pavase matI |\\

9.20 (varga 10) verse 3c
sa naH soma shravo vidaH ||\\

9.20 (varga 10) verse 4a
abhyarSa bRhad yasho maghavadbhyo dhruvaM rayim |\\

9.20 (varga 10) verse 4c
iSaM stotRbhya A bhara ||\\

9.20 (varga 10) verse 5a
tvaM rAjeva suvrato giraH somA viveshitha |\\

9.20 (varga 10) verse 5c
punAno vahne adbhuta ||\\

9.20 (varga 10) verse 6a
sa vahnirapsu duSTaro mRjyamAno gabhastyoH |\\

9.20 (varga 10) verse 6c
somashcamUSu sIdati ||\\

9.20 (varga 10) verse 7a
krILurmakho na maMhayuH pavitraM soma gachasi |\\

9.20 (varga 10) verse 7c
dadhat stotre suvIryam ||\\


9.21 (varga 11) verse 1a
ete dhAvantIndavaH somA indrAya ghRSvayaH |\\

9.21 (varga 11) verse 1c
matsarAsaHsvarvidaH ||\\

9.21 (varga 11) verse 2a
pravRNvanto abhiyujaH suSvaye varivovidaH |\\

9.21 (varga 11) verse 2c
svayaM stotre vayaskRtaH ||\\

9.21 (varga 11) verse 3a
vRthA krILanta indavaH sadhasthamabhyekamit |\\

9.21 (varga 11) verse 3c
sindhorUrmA vyakSaran ||\\

9.21 (varga 11) verse 4a
ete vishvAni vAryA pavamAnAsa Ashata |\\

9.21 (varga 11) verse 4c
hitA na saptayo rathe ||\\

9.21 (varga 11) verse 5a
Asmin pishaN^gamindavo dadhAtA venamAdishe |\\

9.21 (varga 11) verse 5c
yo asmabhyamarAvA ||\\

9.21 (varga 11) verse 6a
Rbhurna rathyaM navaM dadhAtA ketamAdishe |\\

9.21 (varga 11) verse 6c
shukrAH pavadhvamarNasA ||\\

9.21 (varga 11) verse 7a
eta u tye avIvashan kASThAM vAjino akrata |\\

9.21 (varga 11) verse 7c
sataH prAsAviSurmatim ||\\


9.22 (varga 12) verse 1a
ete somAsa Ashavo rathA iva pra vAjinaH |\\

9.22 (varga 12) verse 1c
sargAH sRSTA aheSata ||\\

9.22 (varga 12) verse 2a
ete vAtA ivoravaH parjanyasyeva vRSTayaH |\\

9.22 (varga 12) verse 2c
agneriva bhramA vRthA ||\\

9.22 (varga 12) verse 3a
ete pUtA vipashcitaH somAso dadhyAshiraH |\\

9.22 (varga 12) verse 3c
vipA vyAnashurdhiyaH ||\\

9.22 (varga 12) verse 4a
ete mRSTA amartyAH sasRvAMso na shashramuH |\\

9.22 (varga 12) verse 4c
iyakSantaH patho rajaH ||\\

9.22 (varga 12) verse 5a
ete pRSThAni rodasorviprayanto vyAnashuH |\\

9.22 (varga 12) verse 5c
utedamuttamaM rajaH ||\\

9.22 (varga 12) verse 6a
tantuM tanvAnamuttamamanu pravata Ashata |\\

9.22 (varga 12) verse 6c
utedamuttamAyyam ||\\

9.22 (varga 12) verse 7a
tvaM soma paNibhya A vasu gavyAni dhArayaH |\\

9.22 (varga 12) verse 7c
tataM tantumacikradaH ||\\


9.23 (varga 13) verse 1a
somA asRgramAshavo madhormadasya dhArayA |\\

9.23 (varga 13) verse 1c
abhi vishvAnikAvyA ||\\

9.23 (varga 13) verse 2a
anu pratnAsa AyavaH padaM navIyo akramuH |\\

9.23 (varga 13) verse 2c
ruce jananta sUryam ||\\

9.23 (varga 13) verse 3a
A pavamAna no bharAryo adAshuSo gayam |\\

9.23 (varga 13) verse 3c
kRdhi prajAvatIriSaH ||\\

9.23 (varga 13) verse 4a
abhi somAsa AyavaH pavante madyaM madam |\\

9.23 (varga 13) verse 4c
abhi koshaM madhushcutam ||\\

9.23 (varga 13) verse 5a
somo arSati dharNasirdadhAna indriyaM rasam |\\

9.23 (varga 13) verse 5c
suvIro abhishastipAH ||\\

9.23 (varga 13) verse 6a
indrAya soma pavase devebhyaH sadhamAdyaH |\\

9.23 (varga 13) verse 6c
indo vAjaM siSAsasi ||\\

9.23 (varga 13) verse 7a
asya pItvA madAnAmindro vRtrANyaprati |\\

9.23 (varga 13) verse 7c
jaghAna jaghanacca nu ||\\


9.24 (varga 14) verse 1a
pra somAso adhanviSuH pavamAnAsa indavaH |\\

9.24 (varga 14) verse 1c
shrINAnA apsu mRñjata ||\\

9.24 (varga 14) verse 2a
abhi gAvo adhanviSurApo na pravatA yatIH |\\

9.24 (varga 14) verse 2c
punAnA indramAshata ||\\

9.24 (varga 14) verse 3a
pra pavamAna dhanvasi somendrAya pAtave |\\

9.24 (varga 14) verse 3c
nRbhiryato vi nIyase ||\\

9.24 (varga 14) verse 4a
tvaM soma nRmAdanaH pavasva carSaNIsahe |\\

9.24 (varga 14) verse 4c
sasniryo anumAdyaH ||\\

9.24 (varga 14) verse 5a
indo yadadribhiH sutaH pavitraM paridhAvasi |\\

9.24 (varga 14) verse 5c
aramindrasya dhAmne ||\\

9.24 (varga 14) verse 6a
pavasva vRtrahantamokthebhiranumAdyaH |\\

9.24 (varga 14) verse 6c
shuciH pAvako adbhutaH ||\\

9.24 (varga 14) verse 7a
shuciH pAvaka ucyate somaH sutasya madhvaH |\\

9.24 (varga 14) verse 7c
devAvIraghashaMsahA ||\\


9.25 (varga 15) verse 1a
pavasva dakSasAdhano devebhyaH pItaye hare |\\

9.25 (varga 15) verse 1c
marudbhyo vAyave madaH ||\\

9.25 (varga 15) verse 2a
pavamAna dhiyA hito.abhi yoniM kanikradat |\\

9.25 (varga 15) verse 2c
dharmaNA vAyumA visha ||\\

9.25 (varga 15) verse 3a
saM devaiH shobhate vRSA kaviryonAvadhi priyaH |\\

9.25 (varga 15) verse 3c
vRtrahA devavItamaH ||\\

9.25 (varga 15) verse 4a
vishvA rUpANyAvishan punAno yAti haryataH |\\

9.25 (varga 15) verse 4c
yatrAmRtAsa Asate ||\\

9.25 (varga 15) verse 5a
aruSo janayan giraH somaH pavata AyuSak |\\

9.25 (varga 15) verse 5c
indraM gachan kavikratuH ||\\

9.25 (varga 15) verse 6a
A pavasva madintama pavitraM dhArayA kave |\\

9.25 (varga 15) verse 6c
arkasya yonimAsadam ||\\


9.26 (varga 16) verse 1a
tamamRkSanta vAjinamupasthe aditeradhi |\\

9.26 (varga 16) verse 1c
viprAso aNvyAdhiyA ||\\

9.26 (varga 16) verse 2a
taM gAvo abhyanUSata sahasradhAramakSitam |\\

9.26 (varga 16) verse 2c
induM dhartAramA divaH ||\\

9.26 (varga 16) verse 3a
taM vedhAM medhayAhyan pavamAnamadhi dyavi |\\

9.26 (varga 16) verse 3c
dharNasiM bhUridhAyasam ||\\

9.26 (varga 16) verse 4a
tamahyan bhurijordhiyA saMvasAnaM vivasvataH |\\

9.26 (varga 16) verse 4c
patiM vAco adAbhyam ||\\

9.26 (varga 16) verse 5a
taM sAnAvadhi jAmayo hariM hinvantyadribhiH |\\

9.26 (varga 16) verse 5c
haryatambhUricakSasam ||\\

9.26 (varga 16) verse 6a
taM tvA hinvanti vedhasaH pavamAna girAvRdham |\\

9.26 (varga 16) verse 6c
indavindrAya matsaram ||\\


9.27 (varga 17) verse 1a
eSa kavirabhiSTutaH pavitre adhi toshate |\\

9.27 (varga 17) verse 1c
punAno ghnannapa sridhaH ||\\

9.27 (varga 17) verse 2a
eSa indrAya vAyave svarjit pari Sicyate |\\

9.27 (varga 17) verse 2c
pavitre dakSasAdhanaH ||\\

9.27 (varga 17) verse 3a
eSa nRbhirvi nIyate divo mUrdhA vRSA sutaH |\\

9.27 (varga 17) verse 3c
somo vaneSu vishvavit ||\\

9.27 (varga 17) verse 4a
eSa gavyuracikradat pavamAno hiraNyayuH |\\

9.27 (varga 17) verse 4c
induH satrAjidastRtaH ||\\

9.27 (varga 17) verse 5a
eSa sUryeNa hAsate pavamAno adhi dyavi |\\

9.27 (varga 17) verse 5c
pavitre matsaro madaH ||\\

9.27 (varga 17) verse 6a
eSa shuSmyasiSyadadantarikSe vRSA hariH |\\

9.27 (varga 17) verse 6c
punAna indurindramA ||\\


9.28 (varga 18) verse 1a
eSa vAjI hito nRbhirvishvavin manasas patiH |\\

9.28 (varga 18) verse 1c
avyo vAraM vi dhAvati ||\\

9.28 (varga 18) verse 2a
eSa pavitre akSarat somo devebhyaH sutaH |\\

9.28 (varga 18) verse 2c
vishvA dhAmAnyAvishan ||\\

9.28 (varga 18) verse 3a
eSa devaH shubhAyate.adhi yonAvamartyaH |\\

9.28 (varga 18) verse 3c
vRtrahA devavItamaH ||\\

9.28 (varga 18) verse 4a
eSa vRSA kanikradad dashabhirjAmibhiryataH |\\

9.28 (varga 18) verse 4c
abhi droNAni dhAvati ||\\

9.28 (varga 18) verse 5a
eSa sUryamarocayat pavamAno vicarSaNiH |\\

9.28 (varga 18) verse 5c
vishvA dhAmAni vishvavit ||\\

9.28 (varga 18) verse 6a
eSa shuSmyadAbhyaH somaH punAno arSati |\\

9.28 (varga 18) verse 6c
devAvIraghashaMsahA ||\\


9.29 (varga 19) verse 1a
prAsya dhArA akSaran vRSNaH sutasyaujasA |\\

9.29 (varga 19) verse 1c
devAnanu prabhUSataH ||\\

9.29 (varga 19) verse 2a
saptiM mRjanti vedhaso gRNantaH kAravo girA |\\

9.29 (varga 19) verse 2c
jyotirjajñAnamukthyam ||\\

9.29 (varga 19) verse 3a
suSahA soma tAni te punAnAya prabhUvaso |\\

9.29 (varga 19) verse 3c
vardhA samudramukthyam ||\\

9.29 (varga 19) verse 4a
vishvA vasUni saMjayan pavasva soma dhArayA |\\

9.29 (varga 19) verse 4c
inu dveSAMsi sadhryak ||\\

9.29 (varga 19) verse 5a
rakSA su no araruSaH svanAt samasya kasya cit |\\

9.29 (varga 19) verse 5c
nido yatramumucmahe ||\\

9.29 (varga 19) verse 6a
endo pArthivaM rayiM divyaM pavasva dhArayA |\\

9.29 (varga 19) verse 6c
dyumantaM shuSmamA bhara ||\\


9.30 (varga 20) verse 1a
pra dhArA asya shuSmiNo vRthA pavitre akSaran |\\

9.30 (varga 20) verse 1c
punAno vAcamiSyati ||\\

9.30 (varga 20) verse 2a
indurhiyAnaH sotRbhirmRjyamAnaH kanikradat |\\

9.30 (varga 20) verse 2c
iyarti vagnumindriyam ||\\

9.30 (varga 20) verse 3a
A naH shuSmaM nRSAhyaM vIravantaM puruspRham |\\

9.30 (varga 20) verse 3c
pavasva soma dhArayA ||\\

9.30 (varga 20) verse 4a
pra somo ati dhArayA pavamAno asiSyadat |\\

9.30 (varga 20) verse 4c
abhi droNAnyAsadam ||\\

9.30 (varga 20) verse 5a
apsu tvA madhumattamaM hariM hinvantyadribhiH |\\

9.30 (varga 20) verse 5c
indavindrAya pItaye ||\\

9.30 (varga 20) verse 6a
sunotA madhumattamaM somamindrAya vajriNe |\\

9.30 (varga 20) verse 6c
cAruM shardhAya matsaram ||\\


9.31 (varga 21) verse 1a
pra somAsaH svAdhyaH pavamAnAso akramuH |\\

9.31 (varga 21) verse 1c
rayiM kRNvanticetanam ||\\

9.31 (varga 21) verse 2a
divas pRthivyA adhi bhavendo dyumnavardhanaH |\\

9.31 (varga 21) verse 2c
bhavA vAjAnAM patiH ||\\

9.31 (varga 21) verse 3a
tubhyaM vAtA abhipriyastubhyamarSanti sindhavaH |\\

9.31 (varga 21) verse 3c
soma vardhanti te mahaH ||\\

9.31 (varga 21) verse 4a
A pyAyasva sametu te vishvataH soma vRSNyam |\\

9.31 (varga 21) verse 4c
bhavA vAjasya saMgathe ||\\

9.31 (varga 21) verse 5a
tubhyaM gAvo ghRtaM payo babhro duduhre akSitam |\\

9.31 (varga 21) verse 5c
varSiSThe adhi sAnavi ||\\

9.31 (varga 21) verse 6a
svAyudhasya te sato bhuvanasya pate vayam |\\

9.31 (varga 21) verse 6c
indo sakhitvamushmasi ||\\


9.32 (varga 22) verse 1a
pra somAso madacyutaH shravase no maghonaH |\\

9.32 (varga 22) verse 1c
sutA vidathe akramuH ||\\

9.32 (varga 22) verse 2a
AdIM tritasya yoSaNo hariM hinvantyadribhiH |\\

9.32 (varga 22) verse 2c
indumindrAya pItaye ||\\

9.32 (varga 22) verse 3a
AdIM haMso yathA gaNaM vishvasyAvIvashan matim |\\

9.32 (varga 22) verse 3c
atyona gobhirajyate ||\\

9.32 (varga 22) verse 4a
ubhe somAvacAkashan mRgo na takto arSasi |\\

9.32 (varga 22) verse 4c
sIdannRtasya yonimA ||\\

9.32 (varga 22) verse 5a
abhi gAvo anUSata yoSA jAramiva priyam |\\

9.32 (varga 22) verse 5c
agannAjiM yathA hitam ||\\

9.32 (varga 22) verse 6a
asme dhehi dyumad yasho maghavadbhyashca mahyaM ca |\\

9.32 (varga 22) verse 6c
saniM medhAmuta shravaH ||\\


9.33 (varga 23) verse 1a
pra somAso vipashcito.apAM na yantyUrmayaH |\\

9.33 (varga 23) verse 1c
vanAni mahiSA iva ||\\

9.33 (varga 23) verse 2a
abhi droNAni babhravaH shukrA Rtasya dhArayA |\\

9.33 (varga 23) verse 2c
vAjaM gomantamakSaran ||\\

9.33 (varga 23) verse 3a
sutA indrAya vAyave varuNAya marudbhyaH |\\

9.33 (varga 23) verse 3c
somA arSanti viSNave ||\\

9.33 (varga 23) verse 4a
tisro vAca udIrate gAvo mimanti dhenavaH |\\

9.33 (varga 23) verse 4c
harireti kanikradat ||\\

9.33 (varga 23) verse 5a
abhi brahmIranUSata yahvIr{R}tasya mAtaraH |\\

9.33 (varga 23) verse 5c
marmRjyante divaH shishum ||\\

9.33 (varga 23) verse 6a
rAyaH samudrAMshcaturo.asmabhyaM soma vishvataH |\\

9.33 (varga 23) verse 6c
A pavasva sahasriNaH ||\\


9.34 (varga 24) verse 1a
pra suvAno dhArayA tanendurhinvAno arSati |\\

9.34 (varga 24) verse 1c
rujad dRLhA vyojasA ||\\

9.34 (varga 24) verse 2a
suta indrAya vAyave varuNAya marudbhyaH |\\

9.34 (varga 24) verse 2c
somo arSati viSNave ||\\

9.34 (varga 24) verse 3a
vRSANaM vRSabhiryataM sunvanti somamadribhiH |\\

9.34 (varga 24) verse 3c
duhantishakmanA payaH ||\\

9.34 (varga 24) verse 4a
bhuvat tritasya marjyo bhuvadindrAya matsaraH |\\

9.34 (varga 24) verse 4c
saM rUpairajyate hariH ||\\

9.34 (varga 24) verse 5a
abhIM Rtasya viSTapaM duhate pRshnimAtaraH |\\

9.34 (varga 24) verse 5c
cAru priyatamaM haviH ||\\

9.34 (varga 24) verse 6a
samenamahrutA imA giro arSanti sasrutaH |\\

9.34 (varga 24) verse 6c
dhenUrvAshroavIvashat ||\\


9.35 (varga 25) verse 1a
A naH pavasva dhArayA pavamAna rayiM pRthum |\\

9.35 (varga 25) verse 1c
yayA jyotirvidAsi naH ||\\

9.35 (varga 25) verse 2a
indo samudramIN^khaya pavasva vishvamejaya |\\

9.35 (varga 25) verse 2c
rAyo dhartA na ojasA ||\\

9.35 (varga 25) verse 3a
tvayA vIreNa vIravo.abhi SyAma pRtanyataH |\\

9.35 (varga 25) verse 3c
kSarA No abhi vAryam ||\\

9.35 (varga 25) verse 4a
pra vAjaminduriSyati siSAsan vAjasA RSiH |\\

9.35 (varga 25) verse 4c
vratA vidAna AyudhA ||\\

9.35 (varga 25) verse 5a
taM gIrbhirvAcamIN^khayaM punAnaM vAsayAmasi |\\

9.35 (varga 25) verse 5c
somaM janasya gopatim ||\\

9.35 (varga 25) verse 6a
vishvo yasya vrate jano dAdhAra dharmaNas pateH |\\

9.35 (varga 25) verse 6c
punAnasya prabhUvasoH ||\\


9.36 (varga 26) verse 1a
asarji rathyo yathA pavitre camvoH sutaH |\\

9.36 (varga 26) verse 1c
kArSman vAjInyakramIt ||\\

9.36 (varga 26) verse 2a
sa vahniH soma jAgRviH pavasva devavIrati |\\

9.36 (varga 26) verse 2c
abhi koshaM madhushcutam ||\\

9.36 (varga 26) verse 3a
sa no jyotIMSi pUrvya pavamAna vi rocaya |\\

9.36 (varga 26) verse 3c
kratve dakSAyano hinu ||\\

9.36 (varga 26) verse 4a
shumbhamAno RtAyubhirmRjyamAno gabhastyoH |\\

9.36 (varga 26) verse 4c
pavate vAre avyaye ||\\

9.36 (varga 26) verse 5a
sa vishvA dAshuSe vasu somo divyAni pArthivA |\\

9.36 (varga 26) verse 5c
pavatAmAntarikSyA ||\\

9.36 (varga 26) verse 6a
A divas pRSThamashvayurgavyayuH soma rohasi |\\

9.36 (varga 26) verse 6c
vIrayuH shavasas pate ||\\


9.37 (varga 27) verse 1a
sa sutaH pItaye vRSA somaH pavitre arSati |\\

9.37 (varga 27) verse 1c
vighnan rakSAMsi devayuH ||\\

9.37 (varga 27) verse 2a
sa pavitre vicakSaNo harirarSati dharNasiH |\\

9.37 (varga 27) verse 2c
abhi yoniMkanikradat ||\\

9.37 (varga 27) verse 3a
sa vAjI rocanA divaH pavamAno vi dhAvati |\\

9.37 (varga 27) verse 3c
rakSohA vAramavyayam ||\\

9.37 (varga 27) verse 4a
sa tritasyAdhi sAnavi pavamAno arocayat |\\

9.37 (varga 27) verse 4c
jAmibhiH sUryaM saha ||\\

9.37 (varga 27) verse 5a
sa vRtrahA vRSA suto varivovidadAbhyaH |\\

9.37 (varga 27) verse 5c
somo vAjamivAsarat ||\\

9.37 (varga 27) verse 6a
sa devaH kavineSito.abhi droNAni dhAvati |\\

9.37 (varga 27) verse 6c
indurindrAyamaMhanA ||\\


9.38 (varga 28) verse 1a
eSa u sya vRSA ratho.avyo vArebhirarSati |\\

9.38 (varga 28) verse 1c
gachan vAjaM sahasriNam ||\\

9.38 (varga 28) verse 2a
etaM tritasya yoSaNo hariM hinvantyadribhiH |\\

9.38 (varga 28) verse 2c
indumindrAya pItaye ||\\

9.38 (varga 28) verse 3a
etaM tyaM harito dasha marmRjyante apasyuvaH |\\

9.38 (varga 28) verse 3c
yAbhirmadAya shumbhate ||\\

9.38 (varga 28) verse 4a
eSa sya mAnuSISvA shyeno na vikSu sIdati |\\

9.38 (varga 28) verse 4c
gachañ jAro na yoSitam ||\\

9.38 (varga 28) verse 5a
eSa sya madyo raso.ava caSTe divaH shishuH |\\

9.38 (varga 28) verse 5c
ya indurvAramAvishat ||\\

9.38 (varga 28) verse 6a
eSa sya pItaye suto harirarSati dharNasiH |\\

9.38 (varga 28) verse 6c
krandan yonimabhi priyam ||\\


9.39 (varga 29) verse 1a
AshurarSa bRhanmate pari priyeNa dhAmnA |\\

9.39 (varga 29) verse 1c
yatra devA itibravan ||\\

9.39 (varga 29) verse 2a
pariSkRNvannaniSkRtaM janAya yAtayanniSaH |\\

9.39 (varga 29) verse 2c
vRSTindivaH pari srava ||\\

9.39 (varga 29) verse 3a
suta eti pavitra A tviSiM dadhAna ojasA |\\

9.39 (varga 29) verse 3c
vicakSANo virocayan ||\\

9.39 (varga 29) verse 4a
ayaM sa yo divas pari raghuyAmA pavitra A |\\

9.39 (varga 29) verse 4c
sindhorUrmA vyakSarat ||\\

9.39 (varga 29) verse 5a
AvivAsan parAvato atho arvAvataH sutaH |\\

9.39 (varga 29) verse 5c
indrAya sicyatemadhu ||\\

9.39 (varga 29) verse 6a
samIcInA anUSata hariM hinvantyadribhiH |\\

9.39 (varga 29) verse 6c
yonAv Rtasya sIdata ||\\


9.40 (varga 30) verse 1a
punAno akramIdabhi vishvA mRdho vicarSaNiH |\\

9.40 (varga 30) verse 1c
shumbhanti vipraM dhItibhiH ||\\

9.40 (varga 30) verse 2a
A yonimaruNo ruhad gamadindraM vRSA sutaH |\\

9.40 (varga 30) verse 2c
dhruve sadasi sIdati ||\\

9.40 (varga 30) verse 3a
nU no rayiM mahAmindo.asmabhyaM soma vishvataH |\\

9.40 (varga 30) verse 3c
A pavasvasahasriNam ||\\

9.40 (varga 30) verse 4a
vishvA soma pavamAna dyumnAnIndavA bhara |\\

9.40 (varga 30) verse 4c
vidAH sahasriNIriSaH ||\\

9.40 (varga 30) verse 5a
sa naH punAna A bhara rayiM stotre suvIryam |\\

9.40 (varga 30) verse 5c
jariturvardhayA giraH ||\\

9.40 (varga 30) verse 6a
punAna indavA bhara soma dvibarhasaM rayim |\\

9.40 (varga 30) verse 6c
vRSannindo naukthyam ||\\


9.41 (varga 31) verse 1a
pra ye gAvo na bhUrNayastveSA ayAso akramuH |\\

9.41 (varga 31) verse 1c
ghnantaH kRSNAmapa tvacam ||\\

9.41 (varga 31) verse 2a
suvitasya manAmahe.ati setuM durAvyam |\\

9.41 (varga 31) verse 2c
sAhvAMso dasyumavratam ||\\

9.41 (varga 31) verse 3a
shRNve vRSTeriva svanaH pavamAnasya shuSmiNaH |\\

9.41 (varga 31) verse 3c
carantividyuto divi ||\\

9.41 (varga 31) verse 4a
A pavasva mahImiSaM gomadindo hiraNyavat |\\

9.41 (varga 31) verse 4c
ashvAvad vAjavat sutaH ||\\

9.41 (varga 31) verse 5a
sa pavasva vicarSaNa A mahI rodasI pRNa |\\

9.41 (varga 31) verse 5c
uSAH sUryo na rashmibhiH ||\\

9.41 (varga 31) verse 6a
pari NaH sharmayantyA dhArayA soma vishvataH |\\

9.41 (varga 31) verse 6c
sarA raseva viSTapam ||\\


9.42 (varga 32) verse 1a
janayan rocanA divo janayannapsu sUryam |\\

9.42 (varga 32) verse 1c
vasAno gA apohariH ||\\

9.42 (varga 32) verse 2a
eSa pratnena manmanA devo devebhyas pari |\\

9.42 (varga 32) verse 2c
dhArayA pavate sutaH ||\\

9.42 (varga 32) verse 3a
vAvRdhAnAya tUrvaye pavante vAjasAtaye |\\

9.42 (varga 32) verse 3c
somAH sahasrapAjasaH ||\\

9.42 (varga 32) verse 4a
duhAnaH pratnamit payaH pavitre pari Sicyate |\\

9.42 (varga 32) verse 4c
krandan devAnajIjanat ||\\

9.42 (varga 32) verse 5a
abhi vishvAni vAryAbhi devAn RtAvRdhaH |\\

9.42 (varga 32) verse 5c
somaH punAnoarSati ||\\

9.42 (varga 32) verse 6a
goman naH soma vIravadashvAvad vAjavat sutaH |\\

9.42 (varga 32) verse 6c
pavasva bRhatIriSaH ||\\


9.43 (varga 33) verse 1a
yo atya iva mRjyate gobhirmadAya haryataH |\\

9.43 (varga 33) verse 1c
taM gIrbhirvAsayAmasi ||\\

9.43 (varga 33) verse 2a
taM no vishvA avasyuvo giraH shumbhanti pUrvathA |\\

9.43 (varga 33) verse 2c
indumindrAya pItaye ||\\

9.43 (varga 33) verse 3a
punAno yAti haryataH somo gIrbhiH pariSkRtaH |\\

9.43 (varga 33) verse 3c
viprasya medhyAtitheH ||\\

9.43 (varga 33) verse 4a
pavamAna vidA rayimasmabhyaM soma sushriyam |\\

9.43 (varga 33) verse 4c
indo sahasravarcasam ||\\

9.43 (varga 33) verse 5a
induratyo na vAjasRt kanikranti pavitra A |\\

9.43 (varga 33) verse 5c
yadakSArati devayuH ||\\

9.43 (varga 33) verse 6a
pavasva vAjasAtaye viprasya gRNato vRdhe |\\

9.43 (varga 33) verse 6c
soma rAsva suvIryam ||\\


9.44 (varga 1) verse 1a
pra Na indo mahe tana UrmiM na bibhradarSasi |\\

9.44 (varga 1) verse 1c
abhi devAnayAsyaH ||\\

9.44 (varga 1) verse 2a
matI juSTo dhiyA hitaH somo hinve parAvati |\\

9.44 (varga 1) verse 2c
viprasya dhArayA kaviH ||\\

9.44 (varga 1) verse 3a
ayaM deveSu jAgRviH suta eti pavitra A |\\

9.44 (varga 1) verse 3c
somo yAti vicarSaNiH ||\\

9.44 (varga 1) verse 4a
sa naH pavasva vAjayushcakrANashcArumadhvaram |\\

9.44 (varga 1) verse 4c
barhiSmAnA vivAsati ||\\

9.44 (varga 1) verse 5a
sa no bhagAya vAyave vipravIraH sadAvRdhaH |\\

9.44 (varga 1) verse 5c
somo deveSvA yamat ||\\

9.44 (varga 1) verse 6a
sa no adya vasuttaye kratuvid gAtuvittamaH |\\

9.44 (varga 1) verse 6c
vAjaM jeSi shravo bRhat ||\\


9.45 (varga 2) verse 1a
sa pavasva madAya kaM nRcakSA devavItaye |\\

9.45 (varga 2) verse 1c
indavindrAyapItaye ||\\

9.45 (varga 2) verse 2a
sa no arSAbhi dUtyaM tvamindrAya toshase |\\

9.45 (varga 2) verse 2c
devAn sakhibhya A varam ||\\

9.45 (varga 2) verse 3a
uta tvAmaruNaM vayaM gobhirañjmo madAya kam |\\

9.45 (varga 2) verse 3c
vi no rAye duro vRdhi ||\\

9.45 (varga 2) verse 4a
atyU pavitramakramId vAjI dhuraM na yAmani |\\

9.45 (varga 2) verse 4c
indurdeveSu patyate ||\\

9.45 (varga 2) verse 5a
samI sakhAyo asvaran vane krILantamatyavim |\\

9.45 (varga 2) verse 5c
induM nAvA anUSata ||\\

9.45 (varga 2) verse 6a
tayA pavasva dhArayA yayA pIto vicakSase |\\

9.45 (varga 2) verse 6c
indo stotre suvIryam ||\\


9.46 (varga 3) verse 1a
asRgran devavItaye.atyAsaH kRtvyA iva |\\

9.46 (varga 3) verse 1c
kSarantaH parvatAvRdhaH ||\\

9.46 (varga 3) verse 2a
pariSkRtAsa indavo yoSeva pitryAvatI |\\

9.46 (varga 3) verse 2c
vAyuM somA asRkSata ||\\

9.46 (varga 3) verse 3a
ete somAsa indavaH prayasvantaH camU sutAH |\\

9.46 (varga 3) verse 3c
indraM vardhanti karmabhiH ||\\******************

9.46 (varga 3) verse 4a
A dhAvatA suhastyaH shukrA gRbhNIta manthinA |\\

9.46 (varga 3) verse 4c
gobhiH shrINIta matsaram ||\\

9.46 (varga 3) verse 5a
sa pavasva dhanaMjaya prayantA rAdhaso mahaH |\\

9.46 (varga 3) verse 5c
asmabhyaM soma gAtuvit ||\\

9.46 (varga 3) verse 6a
etaM mRjanti marjyaM pavamAnaM dasha kSipaH |\\

9.46 (varga 3) verse 6c
indrAya matsaraM madam ||\\


9.47 (varga 4) verse 1a
ayA somaH sukRtyayA mahashcidabhyavardhata |\\

9.47 (varga 4) verse 1c
mandAna udvRSAyate ||\\

9.47 (varga 4) verse 2a
kRtAnIdasya kartvA cetante dasyutarhaNA |\\

9.47 (varga 4) verse 2c
RNA ca dhRSNushcayate ||\\

9.47 (varga 4) verse 3a
At soma indriyo raso vajraH sahasrasA bhuvat |\\

9.47 (varga 4) verse 3c
ukthaM yadasya jAyate ||\\

9.47 (varga 4) verse 4a
svayaM kavirvidhartari viprAya ratnamichati |\\

9.47 (varga 4) verse 4c
yadI marmRjyate dhiyaH ||\\

9.47 (varga 4) verse 5a
siSAsatU rayINAM vAjeSvarvatAmiva |\\

9.47 (varga 4) verse 5c
bhareSu jigyuSAmasi ||\\


9.48 (varga 5) verse 1a
taM tvA nRmNAni bibhrataM sadhastheSu maho divaH |\\

9.48 (varga 5) verse 1c
cAruM sukRtyayemahe ||\\

9.48 (varga 5) verse 2a
saMvRktadhRSNumukthyaM mahAmahivrataM madam |\\

9.48 (varga 5) verse 2c
shataM puro rurukSaNim ||\\

9.48 (varga 5) verse 3a
atastvA rayimabhi rAjAnaM sukrato divaH |\\

9.48 (varga 5) verse 3c
suparNo avyathirbharat ||\\

9.48 (varga 5) verse 4a
vishvasmA it svardRshe sAdhAraNaM rajasturam |\\

9.48 (varga 5) verse 4c
gopAM Rtasya virbharat ||\\

9.48 (varga 5) verse 5a
adhA hinvAna indriyaM jyAyo mahitvamAnashe |\\

9.48 (varga 5) verse 5c
abhiSTikRdvicarSaNiH ||\\


9.49 (varga 6) verse 1a
pavasva vRSTimA su no.apAmUrmiM divas pari |\\

9.49 (varga 6) verse 1c
ayakSmA bRhatIriSaH ||\\

9.49 (varga 6) verse 2a
tayA pavasva dhArayA yayA gAva ihAgaman |\\

9.49 (varga 6) verse 2c
janyAsa upa no gRham ||\\

9.49 (varga 6) verse 3a
ghRtaM pavasva dhArayA yajñeSu devavItamaH |\\

9.49 (varga 6) verse 3c
asmabhyaM vRSTimA pava ||\\

9.49 (varga 6) verse 4a
sa na Urje vyavyayaM pavitraM dhAva dhArayA |\\

9.49 (varga 6) verse 4c
devAsaH shRNavan hi kam ||\\

9.49 (varga 6) verse 5a
pavamAno asiSyadad rakSAMsyapajaN^ghanat |\\

9.49 (varga 6) verse 5c
pratnavad rocayan rucaH ||\\


9.50 (varga 7) verse 1a
ut te shuSmAsa Irate sindhorUrmeriva svanaH |\\

9.50 (varga 7) verse 1c
vANasya codayA pavim ||\\

9.50 (varga 7) verse 2a
prasave ta udIrate tisro vAco makhasyuvaH |\\

9.50 (varga 7) verse 2c
yadavya eSisAnavi ||\\

9.50 (varga 7) verse 3a
avyo vAre pari priyaM hariM hinvantyadribhiH |\\

9.50 (varga 7) verse 3c
pavamAnammadhushcutam ||\\

9.50 (varga 7) verse 4a
A pavasva madintama pavitraM dhArayA kave |\\

9.50 (varga 7) verse 4c
arkasya yonimAsadam ||\\

9.50 (varga 7) verse 5a
sa pavasva madintama gobhirañjAno aktubhiH |\\

9.50 (varga 7) verse 5c
indavindrAyapItaye ||\\


9.51 (varga 8) verse 1a
adhvaryo adribhiH sutaM somaM pavitra A sRja |\\

9.51 (varga 8) verse 1c
punIhIndrAya pAtave ||\\

9.51 (varga 8) verse 2a
divaH pIyUSamuttamaM somamindrAya vajriNe |\\

9.51 (varga 8) verse 2c
sunotA madhumattamam ||\\

9.51 (varga 8) verse 3a
tava tya indo andhaso devA madhorvyashnate |\\

9.51 (varga 8) verse 3c
pavamAnasya marutaH ||\\

9.51 (varga 8) verse 4a
tvaM hi soma vardhayan suto madAya bhUrNaye |\\

9.51 (varga 8) verse 4c
vRSan stotAramUtaye ||\\

9.51 (varga 8) verse 5a
abhyarSa vicakSaNa pavitraM dhArayA sutaH |\\

9.51 (varga 8) verse 5c
abhi vAjamuta shravaH ||\\


9.52 (varga 9) verse 1a
pari dyukSaH sanadrayirbharad vAjaM no andhasA |\\

9.52 (varga 9) verse 1c
suvAnoarSa pavitra A ||\\

9.52 (varga 9) verse 2a
tava pratnebhiradhvabhiravyo vAre pari priyaH |\\

9.52 (varga 9) verse 2c
sahasradhAro yAt tanA ||\\

9.52 (varga 9) verse 3a
carurna yastamIN^khayendo na dAnamIN^khaya |\\

9.52 (varga 9) verse 3c
vadhairvadhasnavIN^khaya ||\\

9.52 (varga 9) verse 4a
ni shuSmamindaveSAM puruhUta janAnAm |\\

9.52 (varga 9) verse 4c
yo asmAnAdideshati ||\\

9.52 (varga 9) verse 5a
shataM na inda UtibhiH sahasraM vA shucInAm |\\

9.52 (varga 9) verse 5c
pavasva maMhayadrayiH ||\\


9.53 (varga 10) verse 1a
ut te shuSmAso asthU rakSo bhindanto adrivaH |\\

9.53 (varga 10) verse 1c
nudasva yAH parispRdhaH ||\\

9.53 (varga 10) verse 2a
ayA nijaghnirojasA rathasaMge dhane hite |\\

9.53 (varga 10) verse 2c
stavA abibhyuSA hRdA ||\\

9.53 (varga 10) verse 3a
asya vratAni nAdhRSe pavamAnasya dUDhyA |\\

9.53 (varga 10) verse 3c
ruja yastvApRtanyati ||\\

9.53 (varga 10) verse 4a
taM hinvanti madacyutaM hariM nadISu vAjinam |\\

9.53 (varga 10) verse 4c
indumindrAya matsaram ||\\


9.54 (varga 11) verse 1a
asya pratnAmanu dyutaM shukraM duduhre ahrayaH |\\

9.54 (varga 11) verse 1c
payaH sahasrasAM RSim ||\\

9.54 (varga 11) verse 2a
ayaM sUrya ivopadRgayaM sarAMsi dhAvati |\\

9.54 (varga 11) verse 2c
sapta pravataA divam ||\\

9.54 (varga 11) verse 3a
ayaM vishvAni tiSThati punAno bhuvanopari |\\

9.54 (varga 11) verse 3c
somo devo nasUryaH ||\\

9.54 (varga 11) verse 4a
pari No devavItaye vAjAnarSasi gomataH |\\

9.54 (varga 11) verse 4c
punAna indavindrayuH ||\\


9.55 (varga 12) verse 1a
yavaM\-yavaM no andhasA puSTam\-puSTaM pari srava |\\

9.55 (varga 12) verse 1c
soma vishvA ca saubhagA ||\\

9.55 (varga 12) verse 2a
Indo yathA tava stavo yathA te jAtamandhasaH |\\

9.55 (varga 12) verse 2c
ni barhiSi priye sadaH ||\\

9.55 (varga 12) verse 3a
uta no govidashvavit pavasva somAndhasA |\\

9.55 (varga 12) verse 3c
makSUtamebhirahabhiH ||\\

9.55 (varga 12) verse 4a
yo jinAti na jIyate hanti shatrumabhItya |\\

9.55 (varga 12) verse 4c
sa pavasva sahasrajit ||\\


9.56 (varga 13) verse 1a
pari soma RtaM bRhadAshuH pavitre arSati |\\

9.56 (varga 13) verse 1c
vighnan rakSAMsi devayuH ||\\

9.56 (varga 13) verse 2a
yat somo vAjamarSati shataM dhArA apasyuvaH |\\

9.56 (varga 13) verse 2c
indrasyasakhyamAvishan ||\\

9.56 (varga 13) verse 3a
abhi tvA yoSaNo dasha jAraM na kanyAnUSata |\\

9.56 (varga 13) verse 3c
mRjyase soma sAtaye ||\\

9.56 (varga 13) verse 4a
tvamindrAya viSNave svAdurindo pari srava |\\

9.56 (varga 13) verse 4c
nR^In stotR^InpAhyaMhasaH ||\\


9.57 (varga 14) verse 1a
pra te dhArA asashcato divo na yanti vRSTayaH |\\

9.57 (varga 14) verse 1c
achA vAjaM sahasriNam ||\\

9.57 (varga 14) verse 2a
abhi priyANi kAvyA vishvA cakSANo arSati |\\

9.57 (varga 14) verse 2c
haristuñjAna AyudhA ||\\

9.57 (varga 14) verse 3a
sa marmRjAna Ayubhiribho rAjeva suvrataH |\\

9.57 (varga 14) verse 3c
shyeno na vaMsu SIdati ||\\

9.57 (varga 14) verse 4a
sa no vishvA divo vasUto pRthivyA adhi |\\

9.57 (varga 14) verse 4c
punAna indavAbhara ||\\


9.58 (varga 15) verse 1a
tarat sa mandI dhAvati dhArA sutasyAndhasaH |\\

9.58 (varga 15) verse 1c
tarat sa mandI dhAvati ||\\

9.58 (varga 15) verse 2a
usrA veda vasUnAM martasya devyavasaH |\\

9.58 (varga 15) verse 2c
tarat sa mandI dhAvati ||\\

9.58 (varga 15) verse 3a
dhvasrayoH puruSantyorA sahasrANi dadmahe |\\

9.58 (varga 15) verse 3c
tarat sa mandI dhAvati ||\\

9.58 (varga 15) verse 4a
A yayostriMshataM tanA sahasrANi ca dadmahe |\\

9.58 (varga 15) verse 4c
tarat samandI dhAvati ||\\


9.59 (varga 16) verse 1a
pavasva gojidashvajid vishvajit soma raNyajit |\\

9.59 (varga 16) verse 1c
prajAvad ratnamA bhara ||\\

9.59 (varga 16) verse 2a
pavasvAdbhyo adAbhyaH pavasvauSadhIbhyaH |\\

9.59 (varga 16) verse 2c
pavasva dhiSaNAbhyaH ||\\

9.59 (varga 16) verse 3a
tvaM soma pavamAno vishvAni duritA tara |\\

9.59 (varga 16) verse 3c
kaviH sIda ni barhiSi ||\\

9.59 (varga 16) verse 4a
pavamAna svarvido jAyamAno.abhavo mahAn |\\

9.59 (varga 16) verse 4c
indo vishvAnabhIdasi ||\\


9.60 (varga 17) verse 1a
pra gAyatreNa gAyata pavamAnaM vicarSaNim |\\

9.60 (varga 17) verse 1c
induM sahasracakSasam ||\\

9.60 (varga 17) verse 2a
taM tvA sahasracakSasamatho sahasrabharNasam |\\

9.60 (varga 17) verse 2c
ati vAramapAviSuH ||\\

9.60 (varga 17) verse 3a
ati vArAn pavamAno asiSyadat kalashAnabhi dhAvati |\\

9.60 (varga 17) verse 3c
indrasya hArdyAvishan ||\\

9.60 (varga 17) verse 4a
indrasya soma rAdhase shaM pavasva vicarSaNe |\\

9.60 (varga 17) verse 4c
prajAvad retaA bhara ||\\


9.61 (varga 18) verse 1a
ayA vItI pari srava yasta indo madeSvA |\\

9.61 (varga 18) verse 1c
avAhan navatIrnava ||\\

9.61 (varga 18) verse 2a
puraH sadya itthAdhiye divodAsAya shambaram |\\

9.61 (varga 18) verse 2c
adha tyaM turvashaM yadum ||\\

9.61 (varga 18) verse 3a
pari No ashvamashvavid gomadindo hiraNyavat |\\

9.61 (varga 18) verse 3c
kSarA sahasriNIriSaH ||\\

9.61 (varga 18) verse 4a
pavamAnasya te vayaM pavitramabhyundataH |\\

9.61 (varga 18) verse 4c
sakhitvamA vRNImahe ||\\

9.61 (varga 18) verse 5a
ye te pavitramUrmayo.abhikSaranti dhArayA |\\

9.61 (varga 18) verse 5c
tebhirnaH soma mRLaya ||\\

9.61 (varga 19) verse 6a
sa naH punAna A bhara rayiM vIravatImiSam |\\

9.61 (varga 19) verse 6c
IshAnaHsoma vishvataH ||\\

9.61 (varga 19) verse 7a
etamu tyaM dasha kSipo mRjanti sindhumAtaram |\\

9.61 (varga 19) verse 7c
samAdityebhirakhyata ||\\

9.61 (varga 19) verse 8a
samindreNota vAyunA suta eti pavitra A |\\

9.61 (varga 19) verse 8c
saM sUryasyarashmibhiH ||\\

9.61 (varga 19) verse 9a
sa no bhagAya vAyave pUSNe pavasva madhumAn |\\

9.61 (varga 19) verse 9c
cArurmitre varuNe ca ||\\

9.61 (varga 19) verse 10a
uccA te jAtamandhaso divi Sad bhUmyA dade |\\

9.61 (varga 19) verse 10c
ugraM sharma mahi shravaH ||\\

9.61 (varga 20) verse 11a
enA vishvAnyarya A dyumnAni mAnuSANAm |\\

9.61 (varga 20) verse 11c
siSAsanto vanAmahe ||\\

9.61 (varga 20) verse 12a
sa na indrAya yajyave varuNAya marudbhyaH |\\

9.61 (varga 20) verse 12c
varivovit parisrava ||\\

9.61 (varga 20) verse 13a
upo Su jAtamapturaM gobhirbhaN^gaM pariSkRtam |\\

9.61 (varga 20) verse 13c
induM devA ayAsiSuH ||\\

9.61 (varga 20) verse 14a
tamid vardhantu no giro vatsaM saMshishvarIriva |\\

9.61 (varga 20) verse 14c
ya indrasya hRdaMsaniH ||\\

9.61 (varga 20) verse 15a
arSA NaH soma shaM gave dhukSasva pipyuSImiSam |\\

9.61 (varga 20) verse 15c
vardhA samudramukthyam ||\\

9.61 (varga 21) verse 16a
pavamAno ajIjanad divashcitraM na tanyatum |\\

9.61 (varga 21) verse 16c
jyotirvaishvAnaraM bRhat ||\\

9.61 (varga 21) verse 17a
pavamAnasya te raso mado rAjannaduchunaH |\\

9.61 (varga 21) verse 17c
vi vAramavyamarSati ||\\

9.61 (varga 21) verse 18a
pavamAna rasastava dakSo vi rAjati dyumAn |\\

9.61 (varga 21) verse 18c
jyotirvishvaM svardRshe ||\\

9.61 (varga 21) verse 19a
yaste mado vareNyastenA pavasvAndhasA |\\

9.61 (varga 21) verse 19c
devAvIraghashaMsahA ||\\

9.61 (varga 21) verse 20a
jaghnirvRtramamitriyaM sasnirvAjaM dive\-dive |\\

9.61 (varga 21) verse 20c
goSA u ashvasA asi ||\\

9.61 (varga 22) verse 21a
sammishlo aruSo bhava sUpasthAbhirna dhenubhiH |\\

9.61 (varga 22) verse 21c
sIdañchyeno na yonimA ||\\

9.61 (varga 22) verse 22a
sa pavasva ya AvithendraM vRtrAya hantave |\\

9.61 (varga 22) verse 22c
vavrivAMsaM mahIrapaH ||\\

9.61 (varga 22) verse 23a
suvIrAso vayaM dhanA jayema soma mIDhvaH |\\

9.61 (varga 22) verse 23c
punAno vardhano giraH ||\\

9.61 (varga 22) verse 24a
tvotAsastavAvasA syAma vanvanta AmuraH |\\

9.61 (varga 22) verse 24c
soma vrateSujAgRhi ||\\

9.61 (varga 22) verse 25a
apaghnan pavate mRdho.apa somo arAvNaH |\\

9.61 (varga 22) verse 25c
gachannindrasya niSkRtam ||\\

9.61 (varga 23) verse 26a
maho no rAya A bhara pavamAna jahI mRdhaH |\\

9.61 (varga 23) verse 26c
rAsvendo vIravad yashaH ||\\

9.61 (varga 23) verse 27a
na tvA shataM cana hruto rAdho ditsantamA minan |\\

9.61 (varga 23) verse 27c
yat punAno makhasyase ||\\

9.61 (varga 23) verse 28a
pavasvendo vRSA sutaH kRdhI no yashaso jane |\\

9.61 (varga 23) verse 28c
vishvA apadviSo jahi ||\\

9.61 (varga 23) verse 29a
asya te sakhye vayaM tavendo dyumna uttame |\\

9.61 (varga 23) verse 29c
sAsahyAma pRtanyataH ||\\

9.61 (varga 23) verse 30a
yA te bhImAnyAyudhA tigmAni santi dhUrvaNe |\\

9.61 (varga 23) verse 30c
rakSA samasya no nidaH ||\\


9.62 (varga 24) verse 1a
ete asRgramindavastiraH pavitramAshavaH |\\

9.62 (varga 24) verse 1c
vishvAnyabhisaubhagA ||\\

9.62 (varga 24) verse 2a
vighnanto duritA puru sugA tokAya vAjinaH |\\

9.62 (varga 24) verse 2c
tanA kRNvanto arvate ||\\

9.62 (varga 24) verse 3a
kRNvanto varivo gave.abhyarSanti suSTutim |\\

9.62 (varga 24) verse 3c
iLAmasmabhyaM saMyatam ||\\

9.62 (varga 24) verse 4a
asAvyaMshurmadAyApsu dakSo giriSThAH |\\

9.62 (varga 24) verse 4c
shyeno na yonimAsadat ||\\

9.62 (varga 24) verse 5a
shubhramandho devavAtamapsu dhUto nRbhiH sutaH |\\

9.62 (varga 24) verse 5c
svadanti gAvaH payobhiH ||\\

9.62 (varga 25) verse 6a
AdImashvaM na hetAro.ashUshubhannamRtAya |\\

9.62 (varga 25) verse 6c
madhvo rasaM sadhamAde ||\\

9.62 (varga 25) verse 7a
yAste dhArA madhushcuto.asRgraminda Utaye |\\

9.62 (varga 25) verse 7c
tAbhiH pavitramAsadaH ||\\

9.62 (varga 25) verse 8a
so arSendrAya pItaye tiro romANyavyayA |\\

9.62 (varga 25) verse 8c
sIdan yonA vaneSvA ||\\

9.62 (varga 25) verse 9a
tvamindo pari srava svAdiSTho aN^girobhyaH |\\

9.62 (varga 25) verse 9c
varivovid ghRtaM payaH ||\\

9.62 (varga 25) verse 10a
ayaM vicarSaNirhitaH pavamAnaH sa cetati |\\

9.62 (varga 25) verse 10c
hinvAna ApyaM bRhat ||\\

9.62 (varga 26) verse 11a
eSa vRSA vRSavrataH pavamAno ashastihA |\\

9.62 (varga 26) verse 11c
karad vasUni dAshuSe ||\\

9.62 (varga 26) verse 12a
A pavasva sahasriNaM rayiM gomantamashvinam |\\

9.62 (varga 26) verse 12c
purushcandrampuruspRham ||\\

9.62 (varga 26) verse 13a
eSa sya pari Sicyate marmRjyamAna AyubhiH |\\

9.62 (varga 26) verse 13c
urugAyaH kavikratuH ||\\

9.62 (varga 26) verse 14a
sahasrotiH shatAmagho vimAno rajasaH kaviH |\\

9.62 (varga 26) verse 14c
indrAya pavate madaH ||\\

9.62 (varga 26) verse 15a
girA jAta iha stuta indurindrAya dhIyate |\\

9.62 (varga 26) verse 15c
viryonA vasatAviva ||\\

9.62 (varga 27) verse 16a
pavamAnaH suto nRbhiH somo vAjamivAsarat |\\

9.62 (varga 27) verse 16c
camUSu shakmanAsadam ||\\

9.62 (varga 27) verse 17a
taM tripRSThe trivandhure rathe yuñjanti yAtave |\\

9.62 (varga 27) verse 17c
RSINAM sapta dhItibhiH ||\\

9.62 (varga 27) verse 18a
taM sotAro dhanaspRtamAshuM vAjAya yAtave |\\

9.62 (varga 27) verse 18c
hariM hinota vAjinam ||\\

9.62 (varga 27) verse 19a
Avishan kalashaM suto vishvA arSannabhi shriyaH |\\

9.62 (varga 27) verse 19c
shUrona goSu tiSThati ||\\

9.62 (varga 27) verse 20a
A ta indo madAya kaM payo duhantyAyavaH |\\

9.62 (varga 27) verse 20c
devA devebhyo madhu ||\\

9.62 (varga 28) verse 21a
A naH somaM pavitra A sRjatA madhumattamam |\\

9.62 (varga 28) verse 21c
devebhyo devashruttamam ||\\

9.62 (varga 28) verse 22a
ete somA asRkSata gRNAnAH shravase mahe |\\

9.62 (varga 28) verse 22c
madintamasya dhArayA ||\\

9.62 (varga 28) verse 23a
abhi gavyAni vItaye nRmNA punAno arSasi |\\

9.62 (varga 28) verse 23c
sanadvAjaH pari srava ||\\

9.62 (varga 28) verse 24a
uta no gomatIriSo vishvA arSa pariSTubhaH |\\

9.62 (varga 28) verse 24c
gRNAno jamadagninA ||\\

9.62 (varga 28) verse 25a
pavasva vAco agriyaH soma citrAbhirUtibhiH |\\

9.62 (varga 28) verse 25c
abhi vishvAni kAvyA ||\\

9.62 (varga 29) verse 26a
tvaM samudriyA apo.agriyo vAca Irayan |\\

9.62 (varga 29) verse 26c
pavasva vishvamejaya ||\\

9.62 (varga 29) verse 27a
tubhyemA bhuvanA kave mahimne soma tasthire |\\

9.62 (varga 29) verse 27c
tubhyamarSantisindhavaH ||\\

9.62 (varga 29) verse 28a
pra te divo na vRSTayo dhArA yantyasashcataH |\\

9.62 (varga 29) verse 28c
abhi shukrAmupastiram ||\\

9.62 (varga 29) verse 29a
indrAyenduM punItanograM dakSAya sAdhanam |\\

9.62 (varga 29) verse 29c
IshAnaM vItirAdhasam ||\\

9.62 (varga 29) verse 30a
pavamAna RtaH kaviH somaH pavitramAsadat |\\

9.62 (varga 29) verse 30c
dadhat stotresuvIryam ||\\


9.63 (varga 30) verse 1a
A pavasva sahasriNaM rayiM soma suvIryam |\\

9.63 (varga 30) verse 1c
asme shravAMsidhAraya ||\\

9.63 (varga 30) verse 2a
iSamUrjaM ca pinvasa indrAya matsarintamaH |\\

9.63 (varga 30) verse 2c
camUSvA ni SIdasi ||\\

9.63 (varga 30) verse 3a
suta indrAya viSNave somaH kalashe akSarat |\\

9.63 (varga 30) verse 3c
madhumAnastuvAyave ||\\

9.63 (varga 30) verse 4a
ete asRgramAshavo.ati hvarAMsi babhravaH |\\

9.63 (varga 30) verse 4c
somA Rtasya dhArayA ||\\

9.63 (varga 30) verse 5a
indraM vardhanto apturaH kRNvanto vishvamAryam |\\

9.63 (varga 30) verse 5c
apaghnanto arAvNaH ||\\

9.63 (varga 31) verse 6a
sutA anu svamA rajo.abhyarSanti babhravaH |\\

9.63 (varga 31) verse 6c
indraM gachanta indavaH ||\\

9.63 (varga 31) verse 7a
ayA pavasva dhArayA yayA sUryamarocayaH |\\

9.63 (varga 31) verse 7c
hinvAno mAnuSIrapaH ||\\

9.63 (varga 31) verse 8a
ayukta sUra etashaM pavamAno manAvadhi |\\

9.63 (varga 31) verse 8c
antarikSeNa yAtave ||\\

9.63 (varga 31) verse 9a
uta tyA harito dasha sUro ayukta yAtave |\\

9.63 (varga 31) verse 9c
indurindra itibruvan ||\\

9.63 (varga 31) verse 10a
parIto vAyave sutaM gira indrAya matsaram |\\

9.63 (varga 31) verse 10c
avyo vAreSusiñcata ||\\

9.63 (varga 32) verse 11a
pavamAna vidA rayimasmabhyaM soma duSTaram |\\

9.63 (varga 32) verse 11c
yo dUNAsho vanuSyatA ||\\

9.63 (varga 32) verse 12a
abhyarSa sahasriNaM rayiM gomantamashvinam |\\

9.63 (varga 32) verse 12c
abhi vAjamuta shravaH ||\\

9.63 (varga 32) verse 13a
somo devo na sUryo.adribhiH pavate sutaH |\\

9.63 (varga 32) verse 13c
dadhAnaH kalashe rasam ||\\

9.63 (varga 32) verse 14a
ete dhAmAnyAryA shukrA Rtasya dhArayA |\\

9.63 (varga 32) verse 14c
vAjaM gomantamakSaran ||\\

9.63 (varga 32) verse 15a
sutA indrAya vajriNe somAso dadhyAshiraH |\\

9.63 (varga 32) verse 15c
pavitramatyakSaran ||\\

9.63 (varga 33) verse 16a
pra soma madhumattamo rAye arSa pavitra A |\\

9.63 (varga 33) verse 16c
mado yo devavItamaH ||\\

9.63 (varga 33) verse 17a
tamI mRjantyAyavo hariM nadISu vAjinam |\\

9.63 (varga 33) verse 17c
indumindrAyamatsaram ||\\

9.63 (varga 33) verse 18a
A pavasva hiraNyavadashvAvat soma vIravat |\\

9.63 (varga 33) verse 18c
vAjaM gomantamA bhara ||\\

9.63 (varga 33) verse 19a
pari vAje na vAjayumavyo vAreSu siñcata |\\

9.63 (varga 33) verse 19c
indrAya madhumattamam ||\\

9.63 (varga 33) verse 20a
kaviM mRjanti marjyaM dhIbhirviprA avasyavaH |\\

9.63 (varga 33) verse 20c
vRSA kanikradarSati ||\\

9.63 (varga 34) verse 21a
vRSaNaM dhIbhirapturaM somaM Rtasya dhArayA |\\

9.63 (varga 34) verse 21c
matI viprAH samasvaran ||\\

9.63 (varga 34) verse 22a
pavasva devAyuSagindraM gachatu te madaH |\\

9.63 (varga 34) verse 22c
vAyumA roha dharmaNA ||\\

9.63 (varga 34) verse 23a
pavamAna ni toshase rayiM soma shravAyyam |\\

9.63 (varga 34) verse 23c
priyaH samudramA visha ||\\*********

9.63 (varga 34) verse 24a
apaghnan pavase mRdhaH kratuvit soma matsaraH |\\

9.63 (varga 34) verse 24c
nudasvAdevayuM janam ||\\

9.63 (varga 34) verse 25a
pavamAnA asRkSata somAH shukrAsa indavaH |\\

9.63 (varga 34) verse 25c
abhi vishvAnikAvyA ||\\

9.63 (varga 35) verse 26a
pavamAnAsa AshavaH shubhrA asRgramindavaH |\\

9.63 (varga 35) verse 26c
ghnanto vishvA apa dviSaH ||\\

9.63 (varga 35) verse 27a
pavamanA divas paryantarikSAdasRkSata |\\

9.63 (varga 35) verse 27c
pRthivyA adhi sAnavi ||\\

9.63 (varga 35) verse 28a
punAnaH soma dhArayendo vishvA apa sridhaH |\\

9.63 (varga 35) verse 28c
jahi rakSAMsi sukrato ||\\

9.63 (varga 35) verse 29a
apaghnan soma rakSaso.abhyarSa kanikradat |\\

9.63 (varga 35) verse 29c
dyumantaM shuSmamuttamam ||\\

9.63 (varga 35) verse 30a
asme vasUni dhAraya soma divyAni pArthivA |\\

9.63 (varga 35) verse 30c
indo vishvAnivAryA ||\\